Ak Tam Hojalyk Jemgyýeti “Türkmenistanyň Nebit-Gazy -2018” atly 23-nji Halkara Maslahatynyň hyzmatdaş boldy

OGT-2018 (Türkmenistanyň Söwda Senagat palatasy, noýabr aýynyň 20-21-i, Aşgabat şäheri)  Türkmenistanyň nebit-gaz önümçüliginde ösüşiň we hyzmatdaşlyk aragatnaşyň ösmegi üçin özüni netijeli işewürlik platformasy  hökmünde tanatdy. Bu çäre ýurdumyzyň nebit-gaz pudagynyň ösüşiň baş jähtlerini aýan eder, hem-de maýa goýum goýujylara Türkmenistanyň nebit-gaz pudagy boýunça doly maglumatlara eýe bolmaklyga, işlenilýän we taýýar maksatnamalar bilen tanyşmaklyga hem-de milli ykdysadyýetiniň öňde baryjy pudagynyň geljegi bilen tanyşmaklyga  mümkinçilik berýär. OGT-2018 tejribe, tehnologiýalary we pikirleri alyşmak hem-de bilelikde işleniljek maksatnamalary ösdürmek we amala aşyrmak üçin  ýeketäk platforma bolup durar.

e-mail: info@ogt-tm.org
www.ogt-tm.org

Pikiriňizi goşuň

Siziň email salgyňyz görkezilmeýär. Hökmany doldurylmalylary *