Gurluşyk we binagärlik ministrligi taslama düzmek boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Goranmak ministrliginiň buýurmagynda:

  • Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň çäginde esgerler üçin 1 sany 200 orunlyk ýatakhananyň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça;
  • Lebap welaýatynyň Kerki şäheriniň çäginde esgerler üçin 2 gatly 200 orunlyk ýatakhananyň we naharhananyň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça;
  • Lebap welaýatynyň Gazojak şäheriniň çäginde 1 sany 4 gatly 32 öýli gulluk ýaşaýyş jaýynyň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça BÄSLEŞIK yglan edýär.

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Haýyşnamalar 2020-nji ýylyň 3-nji martyna çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefonlar: 44-46-64, 44-47-26, 44-47-56.

 Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil şaýoly 84
Internet salgysy: https://business.com.tm

Pikiriňizi goşuň

Siziň email salgyňyz görkezilmeýär. Hökmany doldurylmalylary *