Nebit-gaz 23.01.2020 03.02.2020 CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy ýerasty enjamlary satyn almak boýunça tender yglan edýär

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy deslapky kwalifikasiýa saýlawyny geçirmek üçin gaýtadan burawlanýan A we B Blok gaz skwažinalaryna 20 komplekt ýerasty enjamlary satyn almak boýunça №. CIT-19020-MR tender yglan edýär.

Gyzyklanma bildirýän islendik kompaniýalar aşakdaky görkezilen maglumatlary we resminamalary taýynlap tendere gatnaşyp biler:

  • tendere gatnaşmak barada arza;
  • kompaniýanyň doly ady, hukuk ýagdaýy, bellige alnan ýurdy we rekwizitleri görkezilen maglumatlar;
  • soňky 3 ýylyň dowamynda meňzeş enjamlaryň söwdasyna degişli maglumatlar;
  • soňky 3 ýylyň dowamynda kompaniýanyň maliýe ýagdaýy;
  • ýerli kompaniýalar Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine girýändigi baradaky bellige alyş şahadatnamasynyň nusgasyny tabşyrmaly.

Arzalar bildiriş çap edilen gününden başlap 10 günüň dowamynda kabul edilýär.

Jogapkär hünärmen: Narine Simonýan.

Elektron salgysy: narine.simonyan@cnpcag.com;

Habarlaşmak üçin telefonlar: +99312 44-54-34; Faks: +99312 44-50-44.

 Türkmenistan, Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 553/3
Internet salgysy: https://business.com.tm

Pikiriňizi goşuň

Siziň email salgyňyz görkezilmeýär. Hökmany doldurylmalylary *