info@aktam.biz/+99312754205

GELJEGI BILE DÖREDÝÄRIS

Gozgalmaýan Emläk

Ýuridik salgysy bolan otagy kärendä almak

Köp görnüşli gurluşyk harytlary 

Digital Solution

Web saýtlary we mobil programmalary döretmek

Gurluşyk

Dürli görnüşli guluşyklar we elektrik işleri, ulgamlary gurnamak boýunça hyzmatlary hödürleýäris.

Premium gözellik merkezi we TAU fitness merkezi

Premium – gözellik merkezi.

TAU – Fitness Kluby

Asman Marketing

Sanly ulgamy, grafik dizaýny, çap etmekligi we marketing ugurlaryny öňe sürýän kreatiw agentlilik.

Ak Tam Hojalyk Jemgyýeti

Dizaýn we gurluşyk işlerini alyp barýan gurluşyk- taslama işi alyp barýan hojalyk jemgyýet. Şol bir wagtyň özünde önümçüligi, raýat we söwda gurluşygyny Türkmenistanyň çäginde alyp barýar.

Her bir taslama aýratyn üns bilen çemeleşmek

0
Ýokary Derejeli Hünärmenler
0
Tabşyrylan Taslamalar
0
Bagtly müşderiler

Slogan ýaryşynyň netijelerini sylaglamak

Ak Tam Hojalyk Jemgyýetini esaslandyryjy Taganowa Akbäbek Nazarownanyň @akbiabek akkautynda 2019-njy ýylyň noýabr aýynyň 3-5-i aralygynda Ak Tam Hojalyk Jemgyýetiniň iň gowy slogany ýaryşyy geçirildi.

image001

Interaktiw gürleşik - 2019

2019-njy ýylyň 1-nji noýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasy Sanly Ulgam barada 4-nji interaktiw gürleşik gurnady.

Ak Enar Hojalyk Jemgyýeti

2019-njy ýylyň 12-nji sentýabrynda ýurduň Söwda-senagat edarasynda «Türkmenistanyň energetika senagatynyň ösüşiniň esasy ugurlary» atly halkara serginiň we ylmy maslahatyň açylyş dabarasy boldy.

Salgymyz: Ýylgaý Durdyyew köçesi 52-nji jaýy , Aşgabat, Türkmenistan

744000

Tel belgi: +99312754205,

Ykjam tel. belgi: +99365176295, +99362055888

Biziň täzeliklerimize ýazylyň