info@aktam.biz/+99312754205

Ak Tam Hojalyk Jemgyýeti

Biz Barada

2C7A23B3-C5E7-4560-B68A-A703CF47BA3B

Esaslandyryjynyň Sözi

Ak Tam bu näme? Käbirleri üçin bu ýaşaýyş jaýlaryny, Medeniýet öýlerini, Saglyk öýlerini, çagalar baglaryny we beýleki binalary guran gurluşyk kärhanasy. Başgalary üçin bolsa, köp wagtyň dowamynda salgytlaryny we beýleki dürli töleglerini doly hem dogry töleýän 5000 dürli harydy bolan gurluşyk harytlary bazary. Meniň üçin bolsa: Bu meni ýuridiki keşbim görnüşinde dowamyn. Köp üýtgeşik adamlar bilen görüşen we gurluşyk meýdanlarynda ylgan, hem-de aňymda meni işim bolanlygy sebäpli, çagalarymy ýitiren ýerim. Men ähli zadymy, wagtymy gurban eden ýerim, sebäbi men öz işimi gaty erwet söýýärdim, sebäbi men adamlar üçin binalary gurýadym. Adamlar ýaşaýyş jaýlar, söwda meýdanlar, dükanlar hem-de kafelar bilen üpjün edildi. Bu zatlaryň ählisi Ak Tam Hojalyk Jemgyýetiniň agzybir işgärleriniň ýerine ýetirenligi meni buýsandyrýar. Biz häzir ösüşiň täze şahasynda. Her bir adamda, edarada we jemgyýetde bolşy ýaly, biz hem ösüşiň we peselşiň ähli bölümlerini geçdik. Häzir biziň edaramyz galkynyş tapgyrynda, ýagny Siz geljekde bu barada ýakymly geň galdyryjy zatlar garaşýar.

Ak Tam Hojalyk Jemgyýetiniň Esaslandyryjysy
Türkmenistanyň Bowling Boýunça Wisa Prezidenti

Ýyldan bäri

1993

Bu kärhanany esaslandyryjylarynyň biri we 85% aksiýalaryň eýesi Taganowa Akbäbek Nazarowna.  Ol ýolbaşçylyk işini 25 ýyla golaý alyp barýar we Türkmenistan döwletiniň çäginde uly hormata eýe. Bu kärhananyň iş döwründe işewürligi paýlamak we dolandyrmak üçin iki aýratyn kärhanalar topary guruldy Ak Enar we TAU.

 • Gozgalmaýan emläk kireýne bermek
 • Gurluşyk harytlarynyň Internet dükäny
 • Sanly Çözgüt – Programma üpjünçüligini döredýän agentlik
 • Gurluşyk
 • Elektromontaž  işleri
 • Inžener torlary we binalary suw bilen üpjün etmek üçin gurluşyk işleri
 • Işewürlik taslamalary üçin hyzmatdaşlyk maýa goýumlary
 • Kärhananyň beýleki işewürlik – gurluşlar
  – “Premium” – kosmetologiýa merkezi
  – “TAU” sport sagladyş merkezi
  –  Asman Marketing – Marketing boýunça
  Türkmenistanda birinji
 • Ofisler we dükanlar üçin kreýne ýer
 • Gurluşyk Harytlary boýunça -Internet dükanynda kreýne ýer
 • Programma üpjünçüligi, ýagny mobil programmalary we websaýtlary döretmek
 • Binalary gurmak
 • Elektromontaž işleri
 • Inženerçilik torlarynyň we binalara suw geçirilmeginiň gurluşyk işleri
 • Işewürlik taslamalary üçin hyzmatdaşlyk maýa goýumlary
 • Kosmetologyň hyzmatlary
 • Fitness kluby
 • Marketing hyzmatlary
   • Onlaýn işewürligiň lomaý hyzmatlary görnüşi
   • Müşderilerimize we iş hyzmatdaşlarymyza goldaw bermek
   • Sanly Ulgam – Biz Siz üçin dogry geljek sanly çözgüdi taparys
   • Täze bazarlary açjak ýörelgäni, ýagny innowasion işewürlik-modeliniň ösüşi
   • Biziň Sanly Çözgütlerimiz iş tejrbeligi, täze tehnologiýalary we tilsimleri Siziň işewürligiňiz ösmegi üçin kömek eder.