info@aktam.biz/+99312754205

Asman Marketing – Turkmenistanyň çäginde marketing boýunça birinji.

Grafik we Sanly Sizaýn, MARKETING, we Öz BRANDYŇY çap etmek

Biz döredijilikli agentlik bolup, hususy kärhanalara we edaralara bäsleşik bazarynda ýokary derejeleri gazanmak üçin sanly, çap etmek, grafik we marketing ýörelgelerine ýöriteleşdirilen.  Biziň müşderilerimiz brendy hakynda pikiri has ýokary derejelere ýetirmek üçin öz tejribämizden peýdalanýarys.

BIZE SIZIŇ SATUWLARYŇYZY WE MARKETINGYŇYZY ÝOKARY GALDYRMAGY YNANYŇ

Biz öz müşderilerimiz bilen dürli ugurlar boýunça, ýagn sanly marketing üçin ýollary döretmek, broşuralary we ýene-de Siziň brendiňiziň şu günki bazarda ösmegi üçin ähli gerekli zatlary döretmek.  Size sanly işewürlik marketingy gerekmi?

Biz öz işimiziň ygtyýarlandygy we marketing hyzmatlaryny ýokary derejeli hünärmenler bilen bilen ýerine ýetirýänligimize buýsanýarys.

fdf6132655808f9042f751f25f9ca75e

Biziň hyzmatlarymyz:

– Logolar
– Brendlary ösdürmek
– Işewürlik kardlary
– Atlar
– Gaplamak
– Firmennyý blanklar

– Logoly depderler
– Kagyz saklaýjylar
– Kompaniýanyň senenamalary

– Logoly konwertler
– Plastik kardlary
– Bukletler, broşuralar

– Kompaniýanyň DVD, CD diskleri

– Kiçi broşuralar

– Çagyryş kardlary
– Kagyz sumkalar
– Diwar gazetler
– Dizaýn

9999

Ýene-de Siziň brendyňyzy ösdürmek üçin ähli mahabatlandyrma işleri

Bizden şu gün Siziň işewürligiňize nähili kömek edip biljegimizi soraň!