Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça BÄSLEŞIK yglan edýär. Lot № 1 – Döwlet meýletin saglygy goraýyş ätiýaçlandyrylyşy boýunça derman serişdelerini satyn almak. Lot № 2 – Tölegsiz ýa-da ýeňillikli şertlerde ýerlenilýän (goýberilýän) derman serişdelerini satyn almak. Lot № 3 – Balkan welaýatynyň Köpugurly hassahanasy üçin lukmançylyk […]

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrap hassahanasy üçin lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak boýunça BÄSLEŞIK yglan edýär. Bäsleşige gatnaşmak üçin ýazuw görnüşindäki arzany tabşyryp, bäsleşik resminamalarynyň toplumyny almaly. Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap arza tabşyrylanda berilýär. Bäsleşik teklipli bukjalar bildiriş çap edilenden soň 30 (otuz)

25.01.2020 07.03.2020 Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi lukmançylyk enjamlaryny satyn almak boýunça tender yglan edýärÝene-de oka >>

Lebap welaýat häkimligi “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 – 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça maksatnamasyna” laýyklykda, aşakda görkezilen sanaw boýunça gurluşyk işlerinde tejribesi we ygtyýarnamasy bolan gurluşyk guramalary we hususy kärhanalary tendere gatnaşmaga çagyrýar: 1. Farap etrabynyň Hojakenepsi geňeşliginiň Hojakenepsi daýhan birleşigindäki saglyk öýüniň durkuny täzelemek; 2. Çärjew etrabynyň B.Mürzäýew adyndaky geňeşligiň B.Mürzäýew adyndaky daýhan

Gurluşyk 25.01.2020 25.02.2020 Lebap welaýat häkimligi gurluşyk işleri boýunça tender yglan edýärÝene-de oka >>

“Halkbank” döwlet täjirçilik banky bankyň töleg kartlaryny tayyarlamak üçin halkara standartlaryna laýyk gelýän printerler bilen üpjün etmek boýunça tender yglan edýär. Bäsleşige gatnaşmak üçin degişli ygtyýarnamasy we halkara derejesindäki iri kompaniýalar bilen kompýuter we sanly tehnologiýa pudagynda, bank ulgamynda iş tejribesi bolan, şeýle hem, halkara standartlaryna laýyk gelýän kiberhowpsuzlyk üpjünçiligi boýunça beriljek hyzmatyň hiline kepil

24.01.2020 06.03.2020 “Halkbank” printerler bilen üpjün etmek boýunça tender yglan edýärÝene-de oka >>

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy deslapky kwalifikasiýa saýlawyny geçirmek üçin “Bagtyýarlyk” şertnamalaýyn territoriýasyndaky ýük ýükleýji tehnikasynyň abatlaýyş işlerini gurnamak we ulanyşa goýbermek boýunça tender №. CIT-19083-SR yglan edýär. Gyzyklanma bildirýän islendik kompaniýalar aşakdaky görkezilen maglumatlary we resminamalary taýynlap tendere gatnaşyp biler: tendere gatnaşmak barada arza; kompaniýanyň doly ady, hukuk ýagdaýy, bellige alnan ýurdy we rekwizitleri görkezilen maglumatlar;

23.01.2020 03.02.2020 CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy ýük ýükleýji tehnikasyny abatlamak boýunça tender yglan edýärÝene-de oka >>

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy deslapky kwalifikasiýa saýlawyny geçirmek üçin gaýtadan burawlanýan A we B Blok gaz skwažinalaryna 20 komplekt ýerasty enjamlary satyn almak boýunça №. CIT-19020-MR tender yglan edýär. Gyzyklanma bildirýän islendik kompaniýalar aşakdaky görkezilen maglumatlary we resminamalary taýynlap tendere gatnaşyp biler: tendere gatnaşmak barada arza; kompaniýanyň doly ady, hukuk ýagdaýy, bellige alnan ýurdy we rekwizitleri görkezilen

Nebit-gaz 23.01.2020 03.02.2020 CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy ýerasty enjamlary satyn almak boýunça tender yglan edýärÝene-de oka >>

“Türkmennebit” döwlet konserni tender boýunça saýlap almak toparyň adyndan aşakda görkezilen lot boýunça № 314 açyk tender yglan edýär: Lot № 1 – Turbalar we metal önümleri. Tendere gatnaşmak üçin “Türkmennebit” DK binasyna ýüz tutup bilersiňiz: bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri hakynda maglumatlary görkezip ýazmaça görnüşde arza

Nebit-gaz 23.01.2020 05.03.2020 “Türkmennebit” metal önümlerini satyn almak boýunça tender yglan edýärÝene-de oka >>

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça BÄSLEŞIK yglan edýär. Lot № 1 – Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Bejeriş-öňüni alyş edaralary hem-de Harby bölümleriniň lukmançylyk nokatlary üçin derman serişdelerini satyn almak. Lot № 2 – “Lukmançylyk enjamlary” önümçilik birleşigi üçin saglygy goraýyş maksatly hem-de sarp ediş serişdelerini satyn almak.

23.01.2020 05.03.2020 Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi derman serişdelerini satyn almak boýunça tender yglan edýärÝene-de oka >>

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça BÄSLEŞIK yglan edýär. Lot № 1 – Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Köpetdag geňeşliginiň çäginde gurulýan täze saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak. Lot № 2 – Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Owadandepe geňeşliginiň çäginde gurulýan täze

23.01.2020 05.03.2020 Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi lukmançylyk enjamlaryny satyn almak boýunça tender yglan edýärÝene-de oka >>

“Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugy garamagyndaky edaralara aşakdaky lotlar boýunça nusgalyk synag ölçeg serişdelerini satyn almak üçin Bäsleşigi gaýtadan yglan edýär. Lot №1 – Dürli görnüşli çelekleri (rezerwuarlary) deňeşdirip barlamak üçin nusgalyk elektron taheometr ýa-da lazerli skaner. Lot № 2 – Ýagtylyk ölçeýjileri we lýuksmetrleri deňeşdirip barlaýan nusgalyk synag enjamlar toplumy. Lot № 3 – Dürli

22.01.2020 04.03.2020 “Türkmenstandartlary” synag ölçeg abzallaryny satyn almak boýunça tenderi gaýtadan yglan edýärÝene-de oka >>