info@aktam.biz/+99312754205

Biz öňümizde goýulýan meseleleri professional derejesinde çözülmegini üpjün edýäris. Gurluşyň ähli tapgyrynda  biziň alyp barýan işlerimiz üçin jogapkärçiligi çekýäris we iň amatly boljak çözgüde güwä geçýäris. Biz gurluşyk işleriniň taslama bölüminden başlap, tabşyrylýan gününe çenli degişli ähli işleriň bütin toplumyny hödürleýäris, ýagny gurluşyk, elektrotehniki işler, inžener-torlarynyň gurluşywe  suw-hojalyk gurnamalary.

Ulanmaga berilen we tabşyrylan taslamalar:

 • 2-х 40 4 gatly ýaşaýyş jaýy (Abadan)
 • Medeniýet öýi ( Babarap)
 • 100 orunlyk çagalar bagy (Babarap)
 • 200 orunlyk medeniýet öýi (Babarap)
 • Oba-saglyk öýi seýilgähi bilen (Belek, Türkmenbaşy, Balkan welaýat)
 • Enar 2 Söwda merkezi (Aşgabat şäheri)
 • Ak Tam gurluşyk harytlarynyň lomaý bazary (Baza 3)
 • G.Kuliýew 52 "Ak Tam" ofis binasy
 • Soňky gurluşyk 2018-nji ýylyň 14-nji fewralynda tabşyryldy. Ý.Durdyýew 52 "Ak Enar" ofisi. 2017-nji ýylyň 1-nji awgustynda düýbi tutulyp, 7 aýyň dowamynda doly işlenilmegine taýýar edildi.

Ýene-de biziň kompaniýamyzyň aýratynlyklarynyň biri bolup, gurluşyk harytlarynyň lomaý bazary bolan “Ak Tam”(Demir bazar).  Täze gümrük gullugynyň arkasynda berleşip, umumy meýdany 6 (alty) gektar.

Ak Tam lomaý bazarynyň esasy alyp barýan işleri:

–  10 000 gurluşyk materiallarynyň lomaý söwdasy

–  Önümçülik sehleri

– Ofisler

 • Keramzitobeton bloklaryndan diwar goýmak
 • Diwar goýunlanda armatur işleri
 • Daşky germewiň gurnalyşy we çözülişi
 • Demir beton serdeçnikleriň we beton poýaslaryň gurnalyşy
 • Galyndy hasap bilen armatur we sim örme işleri
 • 3 sm penoplastdan ara goýulýan zadyň gurnalşy
 • 2 gatly skleeç ruberoid gidroizolýasiýasy
 • Gowylanandyrylan diwarlaryň ştukaturkasy
 • Şpatlewka gruntowka 1 gatly
 • Diwarlaryň arassalaýjy şpatlýowkasy
 • Sement galyňlygyny gurnamak
 • 1 gatly gidroizolýasiýa polietilen plýonkadan
 • Penopolisterolowoýly material bilen ýylylyk geçirmek
 • Egreldilen sement gurnawynyň gurnalyşy
 • Membrannaly gidroizolýassiýa
 • d=80 mm trubalaryň polietilenden arada goýulýan zat
 • Alýumin witražlaryň montažy
 • Aýna Paketler bilen aýna goýmak
 • Sokoly granit bilen oblisowka etmek
 • Keramogranit bilen diwarlary oblisowka etmek
 • Trubalary gurnamak we ýygnamak
 • Alkobondan bilen kolonnalary oblisowka etmek
 • Opalubkalary gurnamak we ýygnamak
 • Sütünleri granit bilen oblisowka etmek
 • 2 sm granit bilen basgançak meýdanlary oblisowka etmek
 • Montaj metal. gurluşy agyl bilen boýamak
 • Grawin-çäge garyşyk esaslandyryjyny gurnamak
 • Elektrogeçirijileriň magistral zolaklarynyň montažy
 • Elektrik şitleri gurnamak
 • Prowodkaň aşagyndan ştrob gurnamak
 • Montažnyý we raspaýoçnyy karobkalary simleşdirmek
 • Prowodkaň montajy
 • Razetkalaryň we çyra öçrüp-ýakýançylaryň gurnalşy
 • Ýyly pollaryň termosazlaýjylaryň birikdirmesi
 • Elektro energiýanyň çykyşynyň hasabyny ýöretmek üçin enjamlaryň gurnalşy we birikdirilişi
 • Lyustralaryň we gurnalan switilnikleriň gurnalşy we birikdirilişi
 • Torda güýjenmäniň sazlaýdyryjy montaj işleri
 • Her dürli elektro enjamlaryň birikdirilişi
 • Elektrik şitiniň montažy
 • Betony ştroblamak
 • Potology ştroblamak
 • Elektrik nokady demontaž etmek
 • Içilýan suw üçin we ýangyn howpy üçin suw geçirmek
 • Öý, çabga we drenaž lagymy
 • Бытовая, ливневая и дренажная канализация.
 • Ýylyklyk üpjünçüligi.
 • Sowuk we gyzgyn suw geçirmek torlary
 • Ýylaldyjy ulgam

Bizde sorag soraň!