info@aktam.biz/+99312754205

• Kuki faýllarynyň ulanylyşynyň syýasaty. Kuki bu näme?

Kuki – bu websaýtlar tarapyndan iberilýän we Siziň kompýuteriňizde, planşedyňyzda ýa-da ykjam telefonyňyzda saklanýan uly bolmadyk faýllar. Kuki – Siziň enjamyňyz barada maglumaty jemlemek üçin we Size siz üçin gerek zatlary hödürlermek üçin ulanylýar.

Kuki – bu hereketde ulanylmaýan ýönekeý tekst faýllar bolup özünde yzarlaýjy ýa-da wiruslary saklaýjy däldir.

Kuki näme üçin ulanylýar?

Websaýtlar özünde ýat saklamaýarlar. Bu bolsa websaýtyň bir sahypasyndan başga sahypasyna geçilende Siz bir ulanyjy hökmünde görülmeýär. Websaýtlar Kuki faýllaryny Siziň Brauzeriňizi tanamak üçin ulanýar.

Kuki köplenç Siziň saýlawyňyzyň we islegiňiziň saklanmagy üçin ulanylýar, hem-de websaýty indiki gezek ulanynynyzda Sizdigiňizi kabul etmek üçin ulanýar.

Kuki Siziň adyňyzy, adressiňizi, ýaşyňyzy ýa-da beýleki şahsy maglumatyňyzy ýazga almaýar. Kuki diňe Internet torynda özüňizi alyp barşyňyz boýunça Siziň islegleriňizi we gyzyklanmalaryňyzy ýazga alýar.

Kuki faýllarynyň görnüşine görä ýerine ýetirip biljek funksiýalarynyň sanawy aşakda görkezilen.

Kuki faýllarynyň görnüşleri nähili?

Kuki faýllary olaryň işleniş möhletiniň tamamlanyşy, funksiýasy we gelip çykyşy boýunça toparlara bölnüp bilner.

Kuki faýllary olaryň işleniş möhletiniň tamamlanyşy boýunça toparlara bölnüp bilner.

Seans Kuki faýllary

Seans  faýllary websaýtyň ulanyjylarynyň işini ýeňilleşdirip brauzeriň seansyny olaryň hereketleri bilen baglanyşdyrýar.

Brauzeryň seansy ulanyjy onuň penjiresini açanyndan soňra başlaýar we ol penjiräni ýapanynda tamamlanýar. Seans Kuki faýllary hemişelik saklanylmaýar Siz brauzery ýapanyňyzda olar bozulýar. Köp halatlarda funksiýaly  Kuki faýllary seans Kuki faýllary bolýar.

Hemişelik Kuki faýllary

Hemişelik Kuki faýllary Siziň brauzeriňyzda seans tamamlanyndan hem soňra Kuki faýllarynda görkezilen wagta çenli saklanylýar, eger-de Siz ony bozmasaňyz. Olar her gezek ulanyjy websaýta giren ýagdaýynda täzelenýar.  Köplenç funksiýasyz Kuki faýllary hemişelik Kuki faýllary bolýar.

Kuki faýllary funksiýalary boýunça toparlara bölünýär

Funksiýaly Kuki faýllary

Funksiýaly Kuki faýllary websaýtyň gowy işlemegi üçin gerek we olar dogry maglumatyň her gezek görkezilýändigini kepillendirýär hem-de belli bir ulanyjynyň şol saýta girýänligini saýgarýar. Funksiýaly Kuki faýllary Siziň islegleriňizi ýatda saklamana kömek edýär we olar biziň saýtymyzy täsirli ulanmaklyga kömek eder; Funksiýaly Kuki faýllary taraplaýyn Kuki faýllary hökmünde mälim.

Funksiýaly däl Kuki faýllary

Funksiýaly däl Kuki faýllary

Funksiýaly däl Kuki faýllary statistika,  täjirçilik we maksatly sebäpler üçin goýberilýär. Olar websaýtyň esasy işi bilen hiç hili baglanyşygy ýok. Statistika üçin ulanylýan Kuki faýllary Siziň haýsy web sahypalara girýäniňizi we Siziň kompýuteriňiziň nirede ýerleşýänini anyklamak üçin hyzmat edýär. Sosial Kuki faýllary biziň saýtymyzyň maglumatyny beýleki sosial torlar arkaly paýlaşmaklyga kömek edýär. Nyşana Kuki faýllary Siziň ulanyjy adyňyz bilen mahabatlandyrmak goýmak üçin bize Siziň profiliňizi döretmekligi mümkinçilik döretýär. Täjirçilik üçin ulanýan Kuki faýllary belli bir ulanyjynyň goýan mahabatlandyrmalarynyň täzelenmegine kömek edýär. Funksiýaly däl Kuki faýllary taraplaýyn we taraplaýyn däl bolup durýar.

Giňişleýin

  • Tehniki Kuki faýllary

Biz tehniki Kuki faýllary biziň websaýtymyzyň görkezilişi we onuň funkisiýalarynyň işleýşini barlamak üçin ulanýar. Bu Kuki faýllary ulanyjyny ýazg

  • Kuki faýllarynyň ulanylyşynyň syýasaty

Kuki bu näme?

Kuki – bu websaýtlar tarapyndan iberilýän we Siziň kompýuteriňizde, planşedyňyzda ýa-da ykjam telefonyňyzda saklanýan uly bolmadyk faýllar. Kuki – Siziň enjamyňyz barada maglumaty jemlemek üçin we Size siz üçin gerek zatlary hödürlermek üçin ulanylýar.

Kuki – bu hereketde ulanylmaýan ýönekeý tekst faýllar bolup özünde yzarlaýjy ýa-da wiruslary saklaýjy däldir.

Kuki näme üçin ulanylýar?

Websaýtlar özünde ýat saklamaýarlar. Bu bolsa websaýtyň bir sahypasyndan başga sahypasyna geçilende Siz bir ulanyjy hökmünde görülmeýär. Websaýtlar Kuki faýllaryny Siziň Brauzeriňizi tanamak üçin ulanýar.

Kuki köplenç Siziň saýlawyňyzyň we islegiňiziň saklanmagy üçin ulanylýar, hem-de websaýty indiki gezek ulanynynyzda Sizdigiňizi kabul etmek üçin ulanýar.

Kuki Siziň adyňyzy, adressiňizi, ýaşyňyzy ýa-da beýleki şahsy maglumatyňyzy ýazga almaýar. Kuki diňe Internet torynda özüňizi alyp barşyňyz boýunça Siziň islegleriňizi we gyzyklanmalaryňyzy ýazga alýar.

Kuki faýllarynyň g

a almaklyga hem-de işewürlik maglumatyny dolandyrmak üçin ulanylýar. Tehniki Kuki faýllary biziň websaýtymyzyň işini dogry alyp barmaklygy üçin möhüm.

  • Öndürijilik we analitiki Kuki faýllary

Biz bu görnüşli Kuki faýllaryny ulanyjylaryň biziň websaýtymyzdaky maglumatlary ulanyşy bilmek we olaryň haýsysynyň işleýändigini we işlemeýändigini bilmek üçin ulanýarys hem-de elmydamy Size peýdaly maglumatly hyzmatlary hödürleýäris. Biziň ýygnaýan maglumatlarymyzyň içine Sizi gyzyklandyrýan, ýagny Siziň girýän we pikiriňizi goşýan websaýtyň sahypalaryndaky maglumatlar we siziň haýsy düwmelere basýan sany, syçanjygyň hereketi we gözlegiň işleýişi ýaly maglumatlary öz içine alýar. Biz ýene-de analitiki Kuki faýllary biziň websaýtymyzy mahabatlandyrmagyň çäginde ulanýarys, sebäbi olar bize websaýtymyzda ulanyjynyň nähili özini alyp barşy barada maglumat almaklyga kömek  edýär. Ähli ýygnalýan maglumatlaryň ählisi anonim görnüşinde saklanýar we Siziň şahsyzyň hiç ýerde açylmaaýar.

  • Maksatlaýyn we mahabatlandyrma Kuki faýllary

Biz taraplaýyn Kuki faýllaryny biziň websaýtymyzda hem-de taraplaýyn websaýtlarda beýleki websaýtlaryň mahabatlandyrmasyny ýerleşdirmeküçin ulanýarys. Bu Kuki faýllary Siziň serfing endikleriňizi hem-de Siziň gyzyklanmalaryňyza göra mahabatlandyrma kabul etmegiňiz üçin ulanýar. Hem-de olar şol bir mahabatlandyrmanyň Size ugradylýan sanyny çäklendirmek üçin ulanylýar we biziň mahabatlandyrmalarymyzy bahalandyrmak üçin ulanylýar. Olar köplenç websaýtyň eýeleri bilen razylaşan mahabatlandyrmany ýerleşdirýärler. Olar köplenç Siziň girýän websahypalaryňyz baradaky ýygnalan maglumatlary beýleki mahabatlandyrma kompaniýalary bilen paýlaşýarlar. Maksatlaýyn we mahabatlandyrma Kuki faýllary köplenç websaýtyň funksiýalary bilen baglanyşykly.

Kuki faýllary gelip çykyşy boýunça klasslara bölünýär

Kuki faýllarynyň birinji topary

Taraplaýyn Kuki faýllary – bu Ak Tam Hojalyk Jemgyýeti websaýtynyň ulanyjylarynyň tora birigen ýagdaýynda kabul edýän Kuki faýllary bolup durýar.

Taraplaýyn Kuki faýllary

Taraplaýyn Kuki faýllary – domain ady bilen gelýän we websaýtyň ady bilen tapawutlanýan Kuki faýllary bolup durýar. Taraplaýyn websaýtlaryň Kuki faýllary  taraplaýyn websaýtyň dolandyrylmagynda ýerleşdirilip bilinýär. aktam.biz websaýty bu Kuki faýllary hiç dili dolandyrmaýar. Olar Google, Faсebook we Twitter ýaly kompaniýalar tarapyndan ýerleşdirilýär. Bu Kuki faýllary barada giňişleýin maglumat almak üçin bu taraplaýyn websaýtlaryň sahypalaryna girmek maslahat berýäris.