info@aktam.biz/+99312754205

Web saýtlar we mobil telefonlar üçin programmalar

Aýratyn programma üpjünçüligini döretmek

Ulanyjyň tejribesi

Biz UX dizaýn boýunça ýöriteleşdirilen agentlik bolup, sanly programmalarymyz üçin saýlanan ýollary ulanýarys.

TEHNOLOGIÝA

Biz ýokary hili web saýtlary, mobil programmalary we dürli işewürlik sanly ulgama geçmeklikde dogry gelgek sanly çözgüdi tapýarys.

MARKETING

Şol bir wagtyň içinde biz sanly marketing bilen meşgul bolup, Size döredijilikli, möhüm we bir bitewi ediljek sanly marketing hyzmatlaryny hödürleýäris.

BRENDLAMAK

UX Dizaýn ylmy-barlaglarynda doly geçen sanly çözgütleriň kömegi bilen öz işewürlik brendiziňizi ösdürmegiň sanly çözgütlerini hödürleýäris.

Sanly ulgama geçmek

Ulanyjyny merkezleşdirýän, tehnologiki innawasion çözgütleriň kömegi bilen Sanly ulgama geçmegi bitewileşdirjek çözgüdi hödürleýäris.

Biziň Soňky Taslamalarymyz

Her bir taslama üçin aýratyn sanly çözgüt.

Berk Wada Hususy Kärhanasy  2016-njy ýylda döredilip, JMB Pharmaceuticals Pvt.  kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda işleýär.  Berk Wada sözüniň manysy berk wada bermekden ybaratdyr. Olar özleriniň portfoliosyny birnaçe ýyllaryň içinde dürlileşdirler we ösdürdiler. Olar häzir tekstil we lukmançylyk harytlarynyň söwdasyny edýärler. 

Olar import-eksport hyzmatlaryny ýerine ýetirýärler.  https://berkwada.com/

Bäşdaş Hususy Kärhanasy  2016-njy ýylda açyldy. Bu Hususy kärhana 2016-njy ýylda açyldy. Bu husudy kärhana interýer we eksterýer üçin diwar boýaglaryny öndürýär. Olar Türkmenistanyň ähli şäherleri, welaýatlary we etraplary öz harytlary bilen üpjün edýärler. Ýene-de bellemeli zatlaryň biri bolup, olaryň daşary ýurda öz harytlaryny eksport edip başlamagydyr. Olar köplenç Türkiýe döwleti bilen işleşýärler. Olaryň Aşgabat şäherinde we Ahal welaýatynyň çäginde 3 sany esasy dükanlary bar. 

https://bashdash.biz

Ynamly Internet dükany 2018-nji ýylda döredilip birnäçe dükanlary özünde jemleýär. Bu internet dükany millionlarça müşderilere we satyjylara hyzmat eder. 

Bu internet dükany satyjylara müşderi, müşderilere haryt tiz tapmaklygy üpjün eder.

http://ynamly.biz

Ak Tam Hojalyk Jemgyýeti dizaýn we gurluşyk işlerini alyp barýar. Şol bir wagtyň özünde önümçüligi, raýat we söwda gurluşygyny Türkmenistanyň çäginde alyp barýar.

Ak Tam Hojalyk Jemgyýetiniň hödürleýän hyzmatlary:

 • Gozgalmaýan emläk kireýne bermek
 • Gurluşyk harytlarynyň Internet dükäny
 • Sanly Çözgüt – Programma üpjünçüligini döredýän agentlik
 • Gurluşyk
 • Elektromontaž  işleri
 • Inžener torlary we binalary suw bilen üpjün etmek üçin gurluşyk işleri
 • Işewürlik taslamalary üçin hyzmatdaşlyk maýa goýumlary
 • Kärhananyň beýleki işewürlik – gurluşlar
  – “Premium” – kosmetologiýa merkezi
  – “TAU” sport sagladyş merkezi
  –  Asman Marketing – Marketing boýunça
  Türkmenistanda birinji

MaxCom soňky maglumat tehnologiýalarynyň hyzmatlaryny ýerine ýetirip 2015 -nji ýylda Daşoguz şäherinde düýbi tutuldy. Olaryň işewürlik meýilnamasy ýönekeý bolup, ýerli işewürligiň ösmegini hem-de tehnologiýar çözgüdini bermekden ybaratdyr. Mundan başgdaga olar ofis we mekdep üçin gerekli enjamlary hödürleýär. Ýyldan-ýyla olar öz işini ösdürýär we müşderilerine soňky tehnologiýalar boýunça ýokary hili hyzmatlary hödürleýär!

ADAPTIW WEBSAÝTLAR

Işewürligiň käbir görnüşlerinde 63% ulanyjylar websaýtlara dine telefondan girmek arkaly ulanýarlar. Websaýt hakynda pikirler döwrebap saýtyň esasy faktorlarynyň biri bolup durýar. Bu fakty göz öňüne tutulman 30-70% müşderilerini ýitirýänler hem bar. Biziň her bir taýýarlan websaýtymyz adaptiw websaýtdyr.

WEB SAÝTYŇ TIZLIGI

Kissmetriks gözleginiň netijeleri web saýtyň ýüklenýän wagtyna her bir sekundynyň goşulmagy 7% ulanyjylary ulanmazlyga getirýänligi ýüze çykardy. Meselem, internet dükan günde 1000 TMT girdejisi bolsa, her bir sekuntda ýüklenme wagty kemelse ýylda 25000 TMT ýitirýär.

UX / UI DIZAÝN

Biziň web saýt dizaýnerlerimiz SEO dizaýnerler bilen bile işleşýärler. Şunlukda web saýt diňe göze ýakymly bolman, paýhasly gurnalan ýagdaýda ulanyjylara hödürlenýär. Bu bolsa ulanyjylaryň sanynyň köpelmegi hem-de olaryň özlerini arkaýyn duýup ulanmaklyga, olaryň ýene-de şu web saýta dolanyp geljeginiň bir faktorydyr.

 • Digital Solution sanly agentlilik bolup, özünde dizaýn, arhitektura we tehnologiýalary jemläp Türkmenistanyň çäginde Hususy kärhanalara we edaralara sanly ulgama geçmekde ýokary derejeli çözgütleri hödürleýär.
 • Biziň tejribeli hünärmenlerden düzülen toparymyz bolup, olar web saýtlary, mobil programmalary we sanly marketingyň tilsimlerini örän ýokary derejede ulanýarlar.
– Web saýtlary we programmalary döretmek
– Mobil programmalary döretmek
– Harydyň sanly dizaýny
– SEO Hyzmatlary
– Sanly Marketing
– Programma testini geçirmek

Biz müşderilere ulanmaklygy aňsat, kärhanalara peýdaly boljak programma üpjünçüligini taýýarlamaklygy we işini alyp barmaklygy alyp barýarys.

 

Ulanyjylyk

UX dizaýny ýokary dereje bolan programma üpjünçüligi

 • Konsepsiýanyň analizi we barlagy
 • UX/UI Dizaýn
 • QA aşakdan – ýokary derejede

Ykdysady ýagdaýy

Gowy gurnalan işden peýda gazan.

 • Ýokary derejeli topar.
 • Barlanylan taslamalar
 • Ýokary hili tehnologiýa

Masştab

Köp wagtlaýyn Siziň meýilnamaňyzy alyp baryp biljek programma üpjünçüligini ulan

 • Bulut gurşary
 • Ýokary dereje arhitektura
 • Arassa kod ýazylyş dokumentaisýasy

Howpsuzlyk

Öz işewürligiňi ynanýan programma üpjünçüligiň howpsuzlygy örän möhümdir.

 • Howpsuz ulgam
 • Soňky tehnologiýalar
 • Programma gorag gaty

Programma üpjünçüligini döretmek

Biziň ýokary derejeli hünärmenlerimizi Siziň pikiriňizi durmuşa geçirmäge ynanyp bilersiňiz, sebäbi olaryň 5 ýyldan köp tejribesi bar.

Taslama dolandyrylyşygy

Biziň taslama dolandyryjylarymyz Size düşnükli boljak işiň her bir tapgyrynda Size arassa düşündiriş bererler.

Ulanyja ulanmaklygy üçin ýeňil boljak UI/UX Dizaýn

Siziň aýratyn işewürligiňiz üçin ýörite sanly çözgüt tapmaklygy Bize ynanyp bilersiňiz.

R&D and
Maslahatlaşmak

Sanlaşdyrylan döwürde yza galmazlyk üçin öz işewürlügiňiziň ösmegi üçin aýratyn taýýarlanylan programma üpjünçülige geçmeklige Size kömek etmekligi bize ynanyn. 

Programma üpjünçüligiň goldawy we saklanylyşy

Öz işewürlik işiňiz üçin ýörite taýýarlanan programma üpjünçüligindäki maglumatlaryň hemişe täzelenip durulmagy hökmündyr. Bu işde hem Siz bize bil baglap bilersiňiz.

Biz Siziň işewürligiňize şu gün nähili kömek edip biljegimizi bizden soraň!