info@aktam.biz/+99312754205

Aşgabat, Garaşsyzlyk köç., 30-A

 “Enar” Söwda Merkezi

+99312481569; +99312481579

PREMIUM | GÖZELLIK MERKEZI

PREMIUM gözellik salony hemişe döwrelaýyk gelýän hyzmatlary hödürleýär. Biz dünýädäki tendensiýalara, ýagny gözellik işinde ylmyň soňky gazananlaryna üns berip, öz tejribämizde ulanýarys.

Biz üçin diňe bizim müşderilerimiz möhüm. Biz hemişe öz müşderilerimize gerek bolan hyzmatlary amatly bahalarda ýerine ýetirmeklige çalyşýarys.

 

Premium Gözellik salonynyň müşderileri laýyk hyzmaty amatly bahadan alýanlyklaryny bilýärler. Siz biz bilen interýere ýa-da statusa däl, eýsem ýerine ýetirilen hyzmat üçin töleg töleýärsiňiz.

couple in spa

Premium gözellik salonynyň hünärmenleri – ýokary derejeli hünärmenler bolup durýar. Müşderiniň birinji gezek gelen ýagdaýynda onuň saçynyň, ýüzüniň we teniniň ýagdaýynyň barlagy geçirilýär.

Eger-de müşderide käbir meseleleriň ýüze çykan ýagdaýynda innowasion çözgütleriň kömegi bilen müşderiler öz saçyna we teneine gerekli bolan gözlegi tapyp bilerler. Ýene-de bellemeli zatlaryň biri bolsa kosmetiki maksatnamalaryň ýola goýulmagydyr.

Ýüz üçin estetiki kosmetologiýa

Ýumşatmak we iýmitlendirmek hyzmaty 
Pilingler
Ýüz arassalamak
ýüzüň massajy
Meseleleri bar bolan ýüze seretmek

i
kcjw7M2eiSY

Ten üçin estetiki kosmetologiýa

Berkitmek
Işletmek
Detox;
Minerallaşdyrmak
Göwreli wagtyň seretmek
Dogrumdan soňky gözlegler
Agramyny kemeltmek üçin ulanylýan hyzmatlar

Dellekhana hyzmatlary

Her dürli kynçylyklary bolan saçlary kesmek we uklatka etmek
Reňklemek

Çäklendirilen reňklemeler.
Kelläň hamy üçin ýerine ýetirilýan 

Erkek model saç kesmeleri

47198108
1-79

Manikýur

Sagaldyş hyzmatlar: 

ökje çatma hyzmatlary, 

ösen dyrnaklaryňy aýyrmak,

 Mozollary ýogatmak

 

 

Bizden Soraň Biz jogap bereris